VALGPROGRAM ØSTFOLD

Under utarbeidelse – Fullstendig program vil være klart 30 mai.

NOREXIT for INNBYGGERE i hele MOSS og i ØSTFOLD

VISJON og IDEOLOGI

Grunnloven beskriver hvordan demokratiet i Norge skal forvaltes. NOREXIT vil arbeide for at folkeavstemningene i 1972 og 1994 om nei til EU skal respekteres. NOREXIT vil arbeide for Grunnlovens §1 at «Kongeriket Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike».

Verdier som frihet, rettferdighet, solidaritet, nasjonalt selvstyre, respekt for grunnloven, miljøvern og internasjonalt samarbeid mellom selvstendige nasjoner står sentralt.

Vi trenger å ivareta en overordnet demokratisk prosess for vår nasjonale økonomi hvor folket legger premissene for fordelingen av nasjonale ressurser.

Vi sier nei til en EØS-avtale som svekker norsk folkestyre

 • NOREXIT vil arbeide for å motvirke en EØS-avtale som i stadig større grad begrenser vårt lokale handlingsrom.   Vi må kjempe for å beholde vårt folkestyre. Vårt demokrati er utfordret.
 • NOREXIT vil arbeide for at alle sakene i Fylkestinget skal opplyses om hvilke direkte eller indirekte påvirkninger EUs direktiver og forordninger har på de saker som blir administrativt og politisk behandlet.
 • NOREXIT vil arbeide for å spre kunnskap og påvirke de øvrige representantene i fylkestinget om hva EØS avtalen gjør med Norge, vår selvstendighet, vårt demokrati og vårt folkestyre.
 • NOREXIT vil i ØSTFOLD arbeide mot Stortinget for å melde oss ut av EØS avtalen.
 • NOREXIT vil støtte frivilligheten der innbyggere hjelper og bygger hverandre opp gjennom frivillig tjenester og dugnader. 
Et bilde som inneholder person, innendørs, gulv, folk

Automatisk generert beskrivelse

LOKALT FOLKESTYRE

 • Delegere ansvar og myndighet til lavest mulig nivå.
 • Ha mest mulig åpenhet
 • Færrest mulig heltidspolitikere i Østfold
 • Ha et inkluderende samfunn hvor vi alle skal føle seg hørt, inkludert og ivaretatt
 • Sørge for at infrastruktur og samfunnskritiske tjenester finansieres av fellesskapet og blir tilført alle innbyggerne basert på selvkostprinsippet iht intensjonene og rammene i vår Grunnlov.
 • Ivareta og forvalte ressurser i Østfold lokalt på norske hender.
 • Ivareta lokale arbeidsplasser for østfoldingene med å motvirke anbudsprosesser som går ut over egne innbyggeres mulighet for arbeid.

UTDANNING

 • NOREXIT vil satse på nasjonal utdanning uten føringer fra EU`s utdanningsprogram som svekker skolens, lærernes og foreldrenes muligheter til selv å sette utdanningsrammene for sine barn.
 • Motvirke EØS avtalens og ERASMUS programmets negative virkninger på norsk skole ved selv å bestemme hva som er best for egne barn og ungdom i Østfold.
 • Sørge for en god balanse og likeverd mellom praktiske og teoretiske fag
 • Styrke demokratikunnskap og hele mennesket som en ressurs

NÆRINGSLIV

 • Innbyggernes ønsker og behov skal ikke gå på bekostning av næringslivets markedstenkning.
 • Favorisere lokalt næringsliv og motvirke EØS avtalens konkurranseprinsipp.
 • Øke matproduksjon og landbruksareal i Norge.
 • Helse og tannhelse bør behandles likt i Østfold og er en del av Norges samfunnskritiske oppgaver.
Et bilde som inneholder vann, himmel, utendørs, bil

Automatisk generert beskrivelse

KLIMA og MILJØ

 • Riktig forvaltning er godt klima og miljøarbeid. NOREXIT vil forvalte ressursene i Østfold til det beste for miljøet og norske borgere for å bli en god verdensaktør i solidaritet med andre selvstendige nasjoner.

SAMFERDSEL

 • NOREXIT er sterkt imot bompenger til å finansiere samferdselssektoren
 • Bompenger kan benyttes kun for å regulere trafikk og miljø.


NOREXITs 10 gode grunner: