Vedtekter

Vedtekter

Dato: 2023-05-20

Hensikt

Dette er foreningens overordnede bestemmelser og danne rammer for foreningens aktivitet og dokument.

Ansvarsområde

Innbefatter foreningen som helhet.     Årsmøtet har utarbeidet dokumentet.

Denne publikasjonen erstatter NXT 000-02  – 2022-10-06

VEDTEKTER

KorttittelNXL-000
HjemmelStiftelsesmøte/årsmøte
Gjelder forNOREXIT Alle
Godkjent dato2023-05-20
ErstatterNXL 000-02 2022-10-06 
NXL 000-01 2022-05-19
MyndighetEndringer må godkjennes av årsmøtet
RegistreringEndringer må registreres i Brønnøysund

Innhold

Hensikt 1

Ansvarsområde. 1

§ 1        Foreningens navn. 3

§ 2        Formål 3

§ 3        Organisasjonsform.. 3

§ 4        Medlemmer. 3

§ 5        Ekskludering av medlemmer. 3

§ 6        Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet 3

§ 7        Årsmøtet 3

§ 8        Årsmøtets oppgaver. 4

§ 9        Ekstraordinært årsmøte. 4

§ 10      Styret 4

§ 11      Signaturrett 5

§ 12      Vedtektsendring. 5

§ 13      Oppløsning. 5

§ 1    Foreningens navn

NOREXIT

§ 2    Formål

Formålet er å spre kunnskap om hva EØS avtalen innebærer for Norge, vår selvråderett, vårt demokrati og vårt folkestyre. Målsetningen for NOREXIT er «UT av EØS».

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

 • Medlemsverving
 • Folkemøter
 • Politisk aktivitet
 • Foredrag og debatter

§ 3   Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4   Medlemmer

Enhver norsk statsborger som aksepterer foreningens vedtekter, kan bli medlem.

§ 5   Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 6    Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det

antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder

velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har ordstyrer dobbeltstemme.

Årsmøtet innkalles av styret med minst to måneders varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest en måned før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. 

Forslag til ny sak under møtet kan bare skje hvis ikke møteleder eller 1/3 av årsmøtets møtende medlemmer motsetter seg dette.

§ 7   Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • velge
  • leder og nestleder
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer
  • revidering av regnskap

§ 8  Ekstraordinærtårsmøte

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9    Styret

Foreningen har et styre på minst 2 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver
 • utarbeide instruks for disse
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
 • representere foreningen utad.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 10   Signaturrett

Det er styreleder NOREXIT som innehar signaturrett.

§ 11   Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha

vært på sakslisten, og det kreves 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12   Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 4/5 flertall for oppløsning.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.