10 gode grunner til å stemme/støtte NOREXIT

Et folkestyrt Norge – Ut av EØS

1 – Respekt for Grunnloven – «UT av EØS»

Grunnlovens §1 om at «Kongeriket Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.» er absolutt. Det er respektløst å ikke lytte til folkets ønske om nei til EF i 72 og nei til EU i 94.  EØS avtalen er for alle praktiske formål et EU-medlemskap. (EØS rett, UiO 2013) og må sies opp.

2 – NOREXIT tror på Norge.

NOREXIT vil at det er norske velgere som skal bestemme hvordan vi skal ha det i Norge.  Vi må respektere velgernes nei til EU med å gå ut av EØS-avtalen.  

3 – NOREXIT tror på Lokaldemokratiet

Det er folket som skal bestemme over hvordan de vil ha det der de er og der de bor.  Det gir trygghet. De har rett til å utvikle gode barnehager, skole, omsorg, helse, politi og kulturtilbud slik det norske folk vil ha det, uten at EUs forordninger gjennom EØS skal være styrende for våre folkevalgte organ.  

4 –NOREXIT vil bygge sikkerhet og trygghet der du er og bor.

NOREXIT vil at det norske folk skal legge premissene for utformingen av norsk politi og Forsvar.  Hvordan Norge skal ivareta sin sikkerhet må bestemmes av norske velgere uten at våre politiske representanter må forholde seg til EØS-, Schengen og EDF(Det europeiske forsvarsfondet)- avtaler som legger EU`s lover til grunn.

5 – NOREXIT og internasjonalt samarbeid.

NXT setter internasjonalt samarbeid mellom likestilte selvstendige nasjoner svært høyt.   Et såkalt forpliktende samarbeid som vi ser i EU og EØS-avtalen betyr mindre samarbeid, siden makt og myndighet blir overført EU.

6 – NOREXIT vil ha norsk beredskap og norsk trygghet

Det er Norge og de norske velgere som har ansvar for å ivareta egen beredskap og egen matsikkerhet. Det er de norske velgerne som skal avgjøre kvaliteten og sikkerheten på matforsyningene, genmanipuleringen, bruk av sprøytemidler og bevaring av miljøet. Det er det norske folk som må være med å beslutte hva som er best for dem. Det kan ikke EUs befolkning gjøre gjennom en EØS-avtale.

7 – NOREXIT vil ha et lokalt folkestyre.

NXT vil ha et samfunn der det er folket som bestemmer. Vi tror på et folkestyre der folk involveres i beslutninger som gjelder dem. Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn gir folk trygghet, tilhørighet og identitet. Den norske samfunnskontrakten, hvor man yter etter evne og hvor fellesskapet stiller opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom folk og et levende folkestyre.

8 – NOREXIT vil ivareta norsk Næringsliv og norske naturressurser

Norge er bygd av norske naturressurser. Det er det norske folk og norsk eid næring som skal forvalte disse naturressursene.  Nasjonalt og lokalt eid næringsliv fører til lokal verdiskapning og økt lokal og nasjonal velferd.

9 – Norske verdier må vernes

Verdier som frihet, rettferdighet, solidaritet, nasjonalt selvstyre, respekt for grunnloven, miljøvern og internasjonalt samarbeid mellom selvstendige nasjoner står sentralt for NXT.

10 – Folkestyret er viktigere enn markedet

Vi trenger å ivareta en overordnet demokratisk prosess for vår nasjonale økonomi hvor folket legger premissene for fordelingen av nasjonale ressurser.

Vi tror på NORGE – Ut av EØS. Vi sier nei til en EØS-avtale som svekker norsk folkestyre.